Mediation Waterland

Wetenschappelijk is aangetoond dat “ praten met iemand erbij” werkt en in meer dan zestig procent van de gevallen tot een oplossing leidt waar alle betrokkenen gelukkig mee zijn (de win-win situatie).

De voordelen van mediation op een rijtje

1. U heeft geen dure advocaat nodig en uw wederpartij ook niet (het uurtarief van advocaten zit al snel tussen de twee en vierhonderd Euro!);

2. Het is een snel traject waarbij binnen enkele weken resultaat kan worden gehaald (in plaats van naar de rechter, waar je al snel een half jaar of meer onderweg bent);

3. U bespaart zich natuurlijk ook de hoge griffierechten die de rechtbank in rekening brengt;

En het belangrijkste:
bij mediation wordt geen oordeel geveld door een rechter of arbiter die boven partijen staat en de een gelijk geeft (die wint) en de ander ongelijk (die verliest). U komt zelf tot een oplossing op basis van achterliggende belangen in plaats van standpunten, welke oplossing ook door alle betrokkenen als aantrekkelijk wordt gezien, een WIN-WIN situatie dus!

                     

Kan ik snel terecht?

Ja, u kunt snel terecht. Een eerste afspraak is meestal binnen een aantal dagen, of soms zelfs op dezelfde dag, mogelijk.


Hoe werkt Mediation Waterland?

kantoor

U en de tegenpartij dienen bereid te zijn om met de bemiddelaar, de mediator, rond de tafel te gaan zitten. In het eerste gesprek worden de voorwaarden doorgenomen en duidelijke afspraken gemaakt wat van de betrokkenen wordt verwacht. Dit wordt ook vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Van belang zijn de drie V’s in de VVV van de mediation. De eerste V staat voor Vrijwilligheid. U zit er uit eigen vrije wil en u bent bereid zich in te spannen om tot een oplossing te komen. Als er een moment komt dat u denkt dat verdere mediation geen zin meer heeft, dan staat het u ook vrij om ermee op te houden. Uiteraard geldt dit ook voor de andere aanwezigen en ook voor de mediator!

De tweede V is de Vrijblijvendheid. Gedurende de mediation komen er allerlei voorstellen voorbij die mogelijk op dat moment aantrekkelijk lijken en geaccepteerd worden. Verder in de mediation kan blijken dat dit toch anders is. De vrijblijvendheid houdt dan in dat u te allen tijde gedane toezeggingen of afspraken weer ter discussie kunt stellen en dus van mening kunt veranderen. Pas na het ondertekenen van het besproken eindresultaat (de “vaststellingsovereenkomst”) ligt de uitkomst van de mediation vast en kunt u elkaar daar ook aan houden, eventueel versterkt met een boete.

De laatste V staat voor Vertrouwelijkheid. Alles wat wordt besproken binnen de vier muren van de mediationruimte blijft tussen de aanwezigen. Deze geheimhouding wordt zo afgesproken en vastgelegd in de mediationovereenkomst. Indien u hetgeen is besproken wilt overleggen met uw adviseur of met het thuisfront dan is dat alleen mogelijk in overleg met de wederpartij en wordt dat ook vastgelegd. Vaak wordt daarbij dan gewerkt met een geheimhoudingsovereenkomst, te tekenen door die betreffende adviseur of partner.
Vanwege deze Vertrouwelijkheid kan hetgeen besproken is ook niet worden gebruikt indien het onverhoopt na de mediation toch nog tot een juridische procedure komt bij de rechter.Eigenlijk is er dus nog een V: die van Veiligheid. Een mediation is gezien het vorenstaande dus een Veilige methode om tot oplossingen te komen, hetgeen gedurende de mediation alleen maar tot betere resultaten kan leiden.

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst gaat de mediation van start. In een aantal gesprekken wordt de communicatie en onderhandeling tussen partijen weer op gang gebracht. Achter de ingenomen standpunten wordt gezocht naar achterliggende belangen (in plaats van: jij komt altijd te laat = standpunt naar: ik wil graag dat je op tijd komt, want als ik je om zes uur verwacht, zorg ik ook dat het eten dan klaar staat = achterliggend belang).
Het conflict wordt duidelijk, de belangen worden helder, betrokkenen krijgen aanzienlijk meer begrip voor elkaars standpunt (recognition) waarna gezamenlijk door middel van een brainstorm gezocht kan worden naar oplossingen.
De oplossingen worden van alle kanten bekeken en getest en uiteindelijk wordt de beste oplossing gekozen en vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.
De mediation is daarmee geëindigd.

De mediator is dus eigenlijk alleen maar ondersteunend. U en de overige betrokkenen bij de mediation doen dus eigenlijk samen het werk! Daarom is ook van belang dat de mediator onpartijdig en neutraal is. In het eerste gesprek zal dit nog eens benadrukt en verder toegelicht worden.


Waar vindt de mediation plaats?

Elke rustige plek waar het warm, veilig en comfortabel is, is geschikt voor mediation. Aangezien wij niet over een vast eigen kantoor beschikken kunt u zelf de locatie aanwijzen. Als u liever heeft dat wij de locatie regelen dan kan dat, in Monnickendam, Landsmeer of Amsterdam. De kosten daarvan en de reiskosten van de mediator zijn begrepen in het uurtarief.


Hoe lang duurt het traject?

Een mediationtraject beslaat meestal twee tot vijf sessies van anderhalf tot twee uur, dus totaal ergens tussen de vier en tien uur. Hieraan vooraf gaat dan vaak nog een half uur voor het doornemen en tekenen van de mediationovereenkomst (dat kan overigens ook schriftelijk worden afgehandeld).


Hoe krijg je elkaar zover?

Mediation is jammer genoeg nog niet echt ingeburgerd in de juridische maatschappij. Bij een conflict wordt snel de hulp van een advocaat of andere partijdige persoon of instantie ingeschakeld, waardoor de wederpartij gedwongen wordt hetzelfde te doen. Beide betrokkenen worden daardoor op hoge kosten gejaagd en procedures worden vaak als slopend, langdurig en kostbaar ervaren.

Om de ander zover te krijgen dat een mediationtraject wordt gestart kunt u daar de wederpartij het voorstel toe doen. Deze kan zich dan inlezen op de diverse websites en overleggen met adviseurs en het thuisfront.
Indien u het moeilijk vindt om dit mondeling voor te stellen aan de ander zou u ook een mail kunnen sturen. Een voorbeeld van de tekst die u kunt gebruiken wordt u op verzoek toe gemaild.
Veel mensen vinden het ook prettig als de beoogde mediator contact opneemt met de wederpartij. Wij kunnen dan meteen duidelijk maken wat mediation is, hoe het werkt, wat het kost en wat de grote voordelen zijn. Meestal werkt dit heel goed.
Tot slot kan ook via de Arbodienst, personeelsfunctionaris, advocaat, Rechtbank, vertrouwenspersoon en/of accountant een mediation in gang worden gezet.


En als het niet lukt?

Als het niet lukt om de ander aan de mediationtafel te krijgen is het toch goed om een afspraak met ons te maken. In dat gesprek kan worden beoordeeld hoe een eventuele rechterlijke procedure zou uitpakken, kan worden gekeken naar uw onderhandelingsruimte en naar eventuele andere alternatieven. Daarnaast kunnen wij u voorbereiden op wat er verder gaat gebeuren bij de afhandeling van het conflict, zodat u zo goed beslagen mogelijk ten ijs komt.


De formaliteiten

Weliswaar is mediation Vrijwillig (u kunt zich altijd weer terugtrekken) en Vrijblijvend (afspraak is pas afspraak na schriftelijke vastlegging aan het eind van de mediation) en toch is het goed om wat formaliteiten te hebben. Dit begint met het eerste contact. Indien u ons opbelt of mailt om een mediatontraject in gang te zetten wilt u waarschijnlijk dolgraag uw verhaal kwijt. In verband met de onpartijdigheid en neutraliteit van de mediator is dat niet de bedoeling. U krijgt daar nog alle ruimte voor in de volgende gesprekken, in aanwezigheid van de wederpartij. Een eerste contact beperkt zich dus tot het maken van een afspraak of eventueel de opdracht om contact op te nemen met de wederpartij voor het maken van een afspraak.
Om deze reden worden alle mailwisselingen, brieven, verslagen etc. ook altijd aan alle betrokkenen gezonden. Indien één der partijen een mail alleen aan de mediator stuurt, neemt die mediatior deze mail derhalve niet in behandeling! De mediaton begint altijd met het ondertekenen van de mediationovereenkomst en eindigt met een vaststellingsovereenkomst.


Bij het einde van mediation

Een mediationtraject is veelal succesvol. Betrokkenen hebben veel meer begrip voor elkaars belangen gekregen, de communicatie is versterkt en er is een mooi onderhandelingsresultaat bereikt waar allen tevreden mee zijn (win-win). Alsdan is het zaak om dat schriftelijk vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Waar nodig kan dat worden versterkt met boetebedingen en kan worden overwogen om een en ander bij de notaris te laten vastleggen. Daarmee wordt bereikt dat indien een der betrokkenen zich toch niet aan de afspraken houdt, via de deurwaarder nakoming kan worden verkregen en je dus niet naar de rechtbank hoeft (met weer een dure advocaat).Avegaar 18 - 1141 JG Monnickendam - T: 06-52463752 - info@mediationwaterland.nl
Algemene voorwaarden - Privacyverklaring